Podmienky používania

PODMIENKY POUŽÍVANIA  A  ETICKÝ KÓDEX

Pri používaní služieb portálu www.mojeskusenosti.sk ste zodpovední za dodržiavanie všetkých právnych predpisov, ktoré   sa na Vás a na Vaše konanie vzťahujú.

Obsah zverejnený na portáli www.mojeskusenosti.sk môže byť chránený autorským právom a jeho ďalšie šírenie v tom  prípade podlieha súhlasu autora, alebo iných držiteľov autorských práv.
 
Používatelia tohto portálu sa oboznámia s týmto Etickým kódexom. Ak chcú služby portálu vyžívať v plnom rozsahu, sú povinní ho odsúhlasiť a v plnom rozsahu dodržiavať.

Portál www.mojeskusenosti.sk si vyhradzuje právo tento Etický kódex kedykoľvek upraviť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia a vedomia užívateľa. Užívateľ je vždy viazaný etickým kódexom účinným v čase využívania služieb na portáli www.mojeskusenosti.sk (ak z povahy veci nevyplýva niečo iné).

Práva a povinnosti užívateľov a tvorcov (administrátor) portálu www.mojeskusenosti.sk sa vo veciach neupravených týmto etickým kódexom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a internými predpismi.

Portál www.skusenosti.sk je projekt nezávislý na akomkoľvek komerčnom i nekomerčnom subjekte
Cieľom projektu je služba celej spoločnosti.

Základnými princípmi portálu www.mojeskusenosti.sk sú sloboda vyjadrovania, vzájomná úcta, poctivosť, slušnosť a transparentnosť.

Základom všetkých vzťahov medzi prevádzkovateľom portálu www.mojeskusenosti.sk a jeho užívateľmi je vzájomne čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.

Odmietame podporovať a trpieť postupy, ktoré porušujú ľudské práva garantované právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Dáta, ktoré boli legitímne zhromaždené, sú chránené adekvátnym prostriedkom proti neoprávnenému prístupu, zneužitiu, manipulácii a modifikácii. Tieto dáta sú ďalej využité za dodržania všetkých zákonných ustanovení, a to výhradne pre legitímne účely poskytovania informácií širokej verejnosti.

Spravujeme a prevádzkujeme všetky svoje systémy a dáta v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Používatelia využívajú obsah na vlastné riziko. Poskytovateľ nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informačného obsahu poskytovaného na portáli www.mojeskusenosti.sk

Používateľom sa rozumie každý kto sa pripojí, na stránky www.mojeskusenosti.sk

Prístup a služby www.mojeskusenosti.sk sú bezplatné.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť obsahu na portáli www.mojeskusenosti.sk .

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom portálu www.mojeskusenosti.sk žiadne záruky. Každý používateľ používa informácie uvedené na stránkach domény na vlastné riziko a zodpovednosť. Stránky môžu obsahovať technické a tlačové chyby, údaje môžu byť vytvorené v chybných súboroch a formátoch, za ktoré prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

Obsah portálu www.mojeskusenosti.sk má informatívny, avšak nezáväzný charakter.

Na obsah portálu www.mojeskusenosti.sk prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, najmä neposkytuje záruku vlastníckeho práva, ich uplatnenia na obchodný účel alebo vhodnosti na iný účel.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za zlyhanie či nemožnosť pripojenia sa k stránkam www.mojeskusenosti.sk.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne priame alebo nepriame, osobitné, súvisiace alebo následné škody, straty a výdavky vzniknuté v súvislosti s pripojením sa a používaním stránok, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej alebo úplnej nefunkčnosti stránok, nemožnosti ich použitia alebo v súvislosti s akoukoľvek ich poruchou, chybou, vynechaním, prerušením, zdržaním v prevádzke alebo pri prenose, napadnutí počítačovým vírusom alebo iným zlyhaním.

Prevádzkovateľ nezodpovedá ani neručí za záväzky tretích osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy, inzercie či inak uvedené na portáli www.mojeskusenosti.sk .Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, obsah a formu cudzích internetových stránok, ktoré sú dostupné prostredníctvom stránok www.mojeskusenosti.sk . Prevádzkovateľ neprešetruje, neoveruje ani nemonitoruje obsah takýchto cudzích internetových stránok. Prevádzkovateľ nie je, ani sa nestane účastníkom žiadnych právnych vzťahov, ktoré používateľ vytvorí s takýmito tretími osobami.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah v príspevkoch, ktorý je zadávaní užívateľmi.
Užívateľ nesmie vo svojich príspevkoch používať hanlivé, vulgárne a ani iné urážlivé výrazy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie akéhokoľvek príspevku ,ktorý porušuje etický kódex a pravidlá používania služieb www.mojeskusenosti.sk.

Ak sa používateľ stretne s porušením týchto pravidiel a etického kódexu , musí upozorniť prevádzkovateľa a ten zabezpečí nápravu.

Pridanie skúsenosti je anonymné, bez potreby registrácie.
Scroll to Top